ประวัติ Dermatoglyphics

การวิเคราะห์ลายผิวบนนิ้วมือหรือที่เรียกว่า เดอร์มาโตกลิฟฟิกส์ (Dermatoglyphics) มาจากคำกรีกสองคำได้แก่ derma ที่แปลว่า ผิวหนัง และคำว่า glyphs ที่แปลว่า แกะสลัก หมายถึงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางพันธุศาสตร์ของลายเส้นบนนิ้วมือ ฝ่ามือและลายเส้นบนนิ้วเท้า ฝ่าเท้า

ตั้งแต่ปี คศ.1823 John Evangelist Purkinji professor of anatomy ผู้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาตัวอ่อนของมนุษย์ ค้นพบว่าลายนิ้วมือและสมอง มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่มนุษย์อยู่ในครรภ์ ลายนิ้วมือและลายเท้าเริ่มพัฒนาขึ้นจากเซลล์ชนิดเดียวกันกับเซลล์สมองตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์โดยเริ่มที่สัปดาห์ที่ 13 จนถึงสัปดาห์ที่ 24 จึงสมบูรณ์เต็มที่ ลายนิ้วมือที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วจะไม่มีเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตจึงมีการนำลายนิ้วมือมาใช้ระบุเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล นักวิทยาศาสตร์ยังได้ทำการวิจัยและเชื่อว่าเซลที่สร้างลายนิ้วมือเกิดจากเซลชนิดเดียวกันของเซลสมอง 

นายแพทย์ Charles Bell ได้มีการเผยแพร่งานวิจัยของเค้าในปี ค.ศ.1832 ศัลยแพทย์คนแรกผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระบบประสาทและลายผิวนิ้วมือค้นพบว่าลายผิวนิ้วมือมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทของสมองและได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับลายผิววิทยามากขึ้น

ต่อมาปี คศ.1892 Sir Francis Galton a British anthropologist and a cousin of Charles Darwin นักมนุษยวิทยาได้กำหนดลายผิวนิ้วมือ เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ ลายก้นหอย ลายมัดหวาย ลายโค้ง และจัดทำระบบลายนิ้วมือขึ้นเป็นแบบแผนโดยลายนิ้วมือของมนุษย์จะไม่มีการซ้ำกันซึ่งสามารถนำไประบุตัวบุคคลได้ 

ในปี คศ.1926 Dr.Harold Cummins, the Father of Dermatoglyphics นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ ผู้ให้คำนิยามว่า Dermatoglyphics เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านพันธุศาสตร์ลายผิววิทยา เป็นคำเรียกเฉพาะสำหรับการศึกษาลายนิ้วมือที่สมาคมสัณฐานวิทยาอเมริกัน คำนี้จึงใช้เป็นทางการในการวิจัยแขนงนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ศาสตราจารย์แฮโรลด์ คัมมินส์ ค้นพบว่าความผิดปกติของโครโมโซม จะแสดงออกผ่านลายนิ้วมือ การค้นพบที่สำคัญนี้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและเป็นที่รู้จักทั้งในและนอกประเทศในแวดวงพันธุศาสตร์

ที่มา :Dermatoglyphics History.

Ancient China ; Thumb prints were found on clay seals

1684 ; Dr. Nehemiah Grew (1641-1712) presented Finger Prints, Palms and Soles An Introduction To Dermatoglyphics to the Royal Society.

1685 ; Dr.Bidloo published an anatomical atlas, Anatomia Humani Corporis, with illustrations showing the human figure both in living attitudes and as dissected cadavers.

1686 ; Dr. Marcello Malphigi (1628-1694) noted in his treatise; ridges, spirals and loops in fingerprints.

1788 ; J.C.Mayer was the first to write out basic tenets of fingerprint analysis and theorised that fingerprints were unique.

1823 ; John Evangelist Purkinji a professor of anatomy at the University of Breslau, published his thesis researching of fingerprint patterns classification.

1880 ; Dr.Henry Faulds suggesting the use of fingerprints of identification purpose.

1892 ; Sir Francis Galton a British anthropologist and a cousin of Charles Darwin, He published his thesis , "Fingerprints" establishing the individuality and permanence of fingerprints. included the first classification system for fingerprints.

1926 ; Harold Cummins, M.D. aka. the Father of Dermatoglyphics. And C.Midlo, M.D.studied all aspects of fingerprint analysis, from anthropology to genetics and embryology perspective. 1943 Published, Finger Prints, Palms and Soles, a bible in the field of dermatoglyphics.

1944 ; Dr Julius Spier Psycho-Analytic Chirologist published “The Hands of Children” he made several significant discoveries especially in the area of psycho-sexual development and the diagnosis of imbalances and problems in this area from the patterns of the hands.

1968 ; Sarah Holt, whose own work 'The Genetics of Dermal Ridges' published in 1968, summarizes her research in of dermatoglyphics patterns of both the fingers and the palm in various peoples, both normal and congenitally afflicted.

1976 ; Schaumann and Alter's 'Dermatoglyphics in Medical Disorders' published. Significant investigations have also been carried out into the dermatoglyphics indicators of congenital heart disease, leukaemia, cancer, rubella embryopathy, Alzheimer's disease, schizophrenia etc. Dermatoglyphics research being directed into genetic research and the diagnosis of chromosomal defects.

1980 ; China carry out researching work of human potential, intelligence and talents in dermatoglyphics and human genome perspective.

1985 ; Dr. Chen Yi Mou Phd. of Havard University research Dermatoglyphics based on Multiple Intelligence theory of Dr. Howard Gardner. First apply dermatoglyphics to educational fields and brain physiology.

2000 ; Dr Stowens, Chief of Pathology at St Luke's hospital in New York, claims to be able to diagnose schizophrenia and leukaemia with up to a 90% accuracy. In Germany, Dr Alexander Rodewald reports he can pinpoint many congenital abnormalities with a 90% accuracy.

2004 ; IBMBS- International Behavioral & Medical Biometrics Society. Over 7000 report and thesis published. Nowadays the U.S., Japan, China, Singapore, Malaysia & Taiwan apply dermatoglyphics to educational fields, expecting to improve teaching qualities and raising learning efficiency by knowing various learning styles.