ประโยชน์ของการวิเคราะห์

ประโยชน์ที่เด็กอ่อนและเด็กวัยประถมจะได้รับ

Ø ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพจากผู้ปกครองเอง

Ø ถูกปลูกฝังแนวความคิด ทัศนคติที่เหมาะสมและมีคุณค่า

Ø เมื่อจุดเด่นในตัวเองถูกค้นพบ ทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

Ø การเรียนรู้ในวัยเด็กที่มีแต่ความสุขลดความเครียด

Ø ก้าวเดินตามแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเอง และความถนัดถูกดึงมาใช้ได้อย่างเต็มที่

ประโยชน์ที่วัยรุ่นจะได้รับ

Ø รู้จักตนเอง และการวางตำแหน่งตนเองได้ชัดเจนขึ้น

Ø ค้นพบความสามารถที่แท้จริง และความสนใจของตนเอง แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกสาขาวิชาการเรียนในอนาคต

Ø ใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อมาสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่นในสังคม

Ø สร้างความมั่นใจกับประเภทงานที่ถนัดก่อนที่จะออกสู่ตลาดการทำงานอย่างเป็นทางการ

Ø ค้นพบทิศทางการทำงานที่ทำให้ตนเองมีความสุขและประสบความสำเร็จที่รวดเร็ว

ประโยชน์ที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รับ

Ø ทำให้เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของลูกท่าน

Ø สร้างความเข้มแข็งในข้อได้เปรียบที่มีมาแต่กำเนิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองของลูกท่าน

Ø กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศักยภาพแฝงที่มีมาแต่กำเนิดของลูกท่าน

Ø ผู้ปกครองสำรวจตัวเองว่าได้ให้ท่าที่และวิธีการอบรมบ่มเพาะที่เหมาะสมกับลูกหรือไม่

Ø ช่วยประหยัดเวลา แรงกาย แรงใจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเรียน การอบรมที่ไม่จำเป็น

Ø สร้างการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม ลดความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองและบุตร

โปรแกรมการค้นหาศักยภาพต้นกำเนิดด้วย DMIT ของ Brain Scan จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพก่อนกำเนิดของเด็กและผู้ใหญ่