ขั้นตอนการวิเคราะห์

1. กรอกประวัติและทำการสแกนนิ้วมือผู้ŒเขŒารับบริการ วัดค่า ATD (ใช้Œเวลาประมาณ 15-30 นาที)

2. นำข้อมูลเขŒาเครื่อง biometric ทำการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน (ใช้Œเวลาประมาณ 3 วัน)

3. นักวิเคราะห์นัดพบผู้Œเข้Œารับบริการเพื่อฟังผลการวิเคราะห์ ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
    - ทำความเขŒ้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมองและนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว
    - อธิบายค‹่า TRC ความสัมพันธ์ของศักยภาพแฝงที่มีมาแต‹กำเนิดทั้ง 10 ด้Œาน
    - อธิบายค‹่า ATD ความเฉียบไวของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้และการทำงานของกลŒามเนื้อมัดเล็ก
    - วิเคราะห์ลักษณะบุคคลิกภาพและอุปนิสัยที่มีมาแต่‹กำเนิด (Learning Type)
    - วิเคราะห์ Left and Right Brain Bias
    - ศักยภาพที่เป็นจุดเด่‹นหรือพรสวรรค์ที่มีมาแต่‹กำเนิด
    - วิเคราะห์ช่‹องทางการเรียนรู้Œที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Learning Style)
    - วิเคราะห์ศักยภาพที่มีมาแต่‹กำเนิดทั้ง 10 ด้Œาน (10 Inborn Intelligences)
    - วิเคราะห์‹ความฉลาด 8 ดŒ้าน (8 Multiple Intelligences)
    - วิเคราะห์ Interpersonal และ Intrapersonal ของบุคคล
    - แนะนำข้Œอเสนอแนะ แนวทาง และวิธีแกŒ้ไขปรับปรุง

๏ ช่วงอายุที่เหมาะสมกับการสแกน
    สำหรับเด็กอายุ 2 ขวบถึง 19 ปี
    สำหรับผู้ใหญ่อายุ 25 ปีขึ้นไป
ผู้ที่รับฟังรายงานการวิเคราะห์ : ขอเสนอแนะ ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่มารับฟังผลการวิเคราะห์ตามลำพัง เนื่องจากเด็กยังเล็ก ส่วนเด็กอายุ 15-19 ปี ข้อเสนอแนะให้คุณพ่อคุณแม่มารับฟังผลการวิเคราะห์พร้อมกับลูกได้