ข้อมูลข่าวสาร

การสร้างความผูกพัน

เป็นพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยความมั่นคงเป็นระยะเวลานาน เกิดจากการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย(กอด)และจิตใจของเด็กที่มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความห่วงใยและเอื้ออาทรต่อกัน โดยมีวิธีการสร้างความผูกพันกับเด็ก ดังนี้

1. ให้เวลากับลูก วางแผนเรื่องเวลาในแต่ละวัน ลูกจะรู้สึกถึงความเอาใส่ที่พ่อแม่มีต่อลูก

2. คุยกับลูก กระตุ้นภาษา ทักษะทางสังคม เสริมสร้างความภูมิใจ

3. แสดงความรัก : สัมผัสโดยการโอบกอด

4. แสดงความชื่นชม ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ไพเราะ และท่าทางที่จริงใจ

5. แสดงความสนใจ : สบตา ยิ้ม กอด นั่งอยู่กับลูก ร่วมกับการให้คำชม

6. สร้างกิจกรรมเหมาะสมให้ลูก ตามวัยและความสนใจของลูก


ที่มา : นักวิชาการ Brainscan