ข้อมูลข่าวสาร

อาหารกับการพัฒนาสมอง

อาหารมีความสำคัญมากต่อเด็กที่อยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตเพราะอาหารมีบทบาทอย่างมากในการกระตุ้นพัฒนาการทั้งร่างกายและสมอง ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม สติปัญญาและความเฉลียวฉลาดของเด็ก หากเด็กไม่ได้รับอาหารที่มีคุณค่าถูกต้องตามหลักโภชนาการ การเจริญเติบโตของร่างกายก็จะช้าลงและอาจหยุดชะงักได้ โดยพ่อแม่สามารถจัดอาหารสำหรับเด็ก ดังนี้

1. อาหารที่หลากหลายและมีสารอาหารครบ 5 หมู่

2. ปริมาณอาหารที่ให้พลังงานเหมาะสม/สมดุล (เพศ วัย กิจกรรม)

3. อาหารธรรมชาติ สุก สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป

4. หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและนํ้าตาลที่อม เคี้ยวอยู่ในปาก เช่น ลูกอม
    หรือกินของกินเล่นที่ไม่ใช่อาหาร หลีกเลี่ยงการดื่มนํ้าอัดลม


ที่มา : นักวิชาการ Brainscan