ข้อมูลข่าวสาร

การเล่านิทานเสริมสร้าง IQ EQ

ด้านร่างกาย เด็กจะได้บริหารร่างกายตามเรื่องราวของนิทาน ทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายแข็งแรง

ด้านอารมณ์และจิตใจ เด็กรู้สึกสนุกและมีความสุขที่ฟังเรื่องราว ทำให้อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

ด้านสังคม สร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและสังคม

ด้านสติปัญญา ให้เด็กสามารถจดจำถ้อยคำ รู้จักเลียนแบบคำพูด เข้าใจ  ความหมายเรื่องที่อ่าน รู้จักคิดและจินตนาการ

ด้านภาษา คุ้นเคยกับคำและเสียง ความสัมพันธ์ความหมาย ฝึกฝนการพูด รู้จักศัพท์และการใช้ภาษา สังเกตรายละเอียดต่างๆของภาพและความหมายของภาพ


ที่มา : นักวิชาการ Brainscan