ข้อมูลข่าวสาร

ความฉลาดในการเล่น

การเรียนรู้ผ่านการเล่น จะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็กและในเวลาเดียวกันเราก็มีโอกาสได้ดึงความเป็นเด็กในตัวของเราเองออกมาได้ด้วย เด็กๆพร้อมและกระตือรือร้นในการเรียน หน้าที่ของเราคือการสร้างโอกาสให้เด็กได้เล่น ซึ่งการเล่นสามารถช่วยสร้างพัฒนาการของเด็กได้ดังนี้

1. เสริมสร้างความสนใจและคงสมาธิ

2. เสริมสร้างปฏิกิริยาการรับรู้และการตอบสนอง

3. ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

4. ช่วยพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะคำศัพท์

5. ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง

6. ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดี

7. ช่วยพัฒนาและส่งเสริมบทบาททางเพศและบทบาทสมมติ

 


ที่มา : นักวิชาการ Brainscan